G-H49G3EKZL7
53576255
Vedtægter

Vedtægter for Andelsforeningen ”Askø Købmandshandel” (ændret d. 10.juni 2022)

§ 1 Formål.

Formålet er at drive en bæredygtig butik på Askø på andelsbasis til gavn for fastboende, sommerhusejere og turister. Butikken skal være med til at gøre dagligdagen på Askø og Lilleø lettere og gladere, så det gøres mere attraktivt at vælge Askø frem for andre øer. Salg af andelsbeviser skal være med til at gøre ejerne mere bevidste om deres medejerskab af butikken. Derved skabes større forståelse for at støtte butikken, og vigtigheden af, at vi handler lokalt. Butikkens varesortiment skal først og fremmest være almindelige dagligvarer.

Som en del af andelsforeningen Askø Købmandshandel, kan bestyrelsen åbne muligheder for andre aktiviteter.

§ 2 Driftsform.

Butikken skal drives af en kreds af frivillige personer med tilknytning til Askø og Lilleø. Arbejdet er ulønnet. Mængden og stabiliteten af den frivillige arbejdskraft bestemmer butikkens åbningstid. Ud af bestyrelsen kan vælges driftsansvarlig(e), som koordinerer den daglige drift.

§ 3 Driftsøkonomi.

Opstart og opbygning af varelager skal finansieres via salg af andelsbeviser. Herefter forventes det, at butikken er selvbærende i forhold til driften. Der vælges en kasserer, som varetager regnskabet. Foreningen tegnes af formanden og to bestyrelsesmedlemmer.

§ 4 Andelsbeviser.

Andelsbeviserne sælges med et pålydende på kr. 1000 pr. andelsbevis. Andelsbeviserne tilbydes alle med tilknytning til Askø og Lilleø. Der er ingen begrænsninger for hvor mange andelsbeviser der kan købes pr. person, dog har hver stemmeberettiget person max 5 stemmer uanset antal af andelsbeviser denne besidder. Beløbet indbetales på konto 0682 2474832 i pengeinstitut Spar Lolland. Andelsbeviserne kan handles frit, men ejerskifte skal markeres i foreningen for at fastholde stemmeretten. Hvis projektet ikke gennemføres, tilbagebetales det fulde beløb på kr. 1000 pr. andelsbevis

§ 5 Hæftelse.

Andelshavere hæfter kun for den på andelsbeviset pålydende værdi: (1.000,- kr. pr. andelsbevis).

§ 6 Bygninger og lokaler.

Askø Butiksforening stiller ejendommen med inventar til rådighed på vilkår, som aftales nærmere parterne imellem. Andelsforeningen Askø Købmandshandel er over for Butiksforeningen ansvarlig for, at bygningerne bliver anvendt og vedligeholdt på forsvarlig og hensigtsmæssig måde.

Bygningerne vil fortsat være ejet af Butiksforeningen, som derfor er uden hæftelse i forhold til eventuel gæld, som måtte opstå i Andelsforeningen Askø Købmandshandel.

§ 7 Bestyrelse.

Bestyrelsen består af 7 personer samt 2 suppleanter, der alle vælges på den årlige generalforsamling for en periode på 2 år.

I ulige år vælges formand, 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant.

I lige år vælges kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant.

Der bør arbejdes på, at der i bestyrelsen er ligelig balance mellem fastboende og sommerhusejere.   

§ 8 Konstituering.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær, en ansvarlig for kommunikation med offentlige myndigheder og bank, en butiksansvarlig og en ansvarlig for andre områder umiddelbart efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan vælge en sagkyndig anpartshaver uden for bestyrelsen til at varetage andre arbejdsopgaver, såsom regnskabsføring med udarbejdelse af momsregnskaber, årsrapport, selvangivelse m.m. 

§ 9 Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes hvert år i april måned. Indkaldelse skal ske ved opslag på Askø og annonceres på en af foreningens valgte hjemmeside senest 30 dage før afholdelsen.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før afholdelsen, og offentliggøres som nævnt ovenfor 1 uge før generalforsamlingen.
Ved afstemning kan der afgives en stemme pr. andelsbevis, dog max 5 pr. stemmeberettiget person. Der kan yderligere afgives én (1) stemme ved fuldmagt, pr. fremmødt andelshaver. Andelshavere der deltager på generalforsamlingen medbringer selv deres anparter som dokumentation for antallet af stemmer. Ved afstemning med fuldmagt medbringes kopi af fuldmagtsgivers anpart som dokumentation. Generalforsamlingen er øverste myndighed.

   

Generalforsamlingens dagsorden er:

  1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Kassererens aflæggelse af regnskab
  4. Budget
  5. Rettidigt indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af bestyrelsessuppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Valg af revisorsuppleanter
  10. Eventuelt, herunder hvem vil hjælpe med at drive forretningen (ekspedition, rengøring, vedligeholdelse af bygning og grunden omkring bygningerne.)

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt 4 bestyrelsesmedlemmer eller 20 andelshavere skriftligt begærer ønske herom. Indkaldelsen på en af foreningen valgt hjemmeside senest 30 dage før afholdelsen. Andelshavere der deltager på den ekstraordinære generalforsamling medbringer selv deres anparter som dokumentation for antallet af stemmer. Ved afstemning med fuldmagt medbringes kopi af fuldmagtsgivers anpart som dokumentation.

§ 11 Ændring af vedtægter.

Til ændring af vedtægterne skal mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede stemmer for. Er det fornødne antal stemmer ikke til stede indkaldes til en efter vedtægternes § 11 ekstraordinær generalforsamling hvor forslaget kan vedtages ved simpelt flertal blandt de fremmødte.

§ 12 Ophør.

Beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle formue og til hvilken forening og eller velgørende sag til gavn for Askø-Lilleø den skal gå til, træffes i forbindelse med ophør af andelsforeningen Askø Købmandshandel.

Opdateret 10.06.2024 - til forsiden